Ana içeriğe atla

2024 Tanıtım

2024 Eğitim Planına ve Sertifika Programlarına Geçişin Motivasyonu: Temel Bilimlerle Teknolojik Buluş ve Gelişmeler Arasındaki Sıkı İlişki 

Matematik, fizik, kimya ve biyoloji temel bilimleri, insanlığın bilgi birikimini genişleten ve teknolojik ilerlemeleri mümkün kılan en önemli bilim dallarıdır. Bu bilimler, evrenin işleyişini anlamamıza, doğanın kurallarını keşfetmemize ve bu bilgileri pratiğe dökerek mühendislikte ve teknolojide yenilikler yaratmamıza olanak sağlar. Örneğin, matematiksel modeller ve hesaplamalar, mühendislerin karmaşık problemleri çözmesine yardımcı olurken, kimyanın temel prensipleri ilaç geliştirme ve malzeme bilimi gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağlar. Biyoloji, canlıların yapısını ve işlevini anlamamıza yardımcı olarak tıp ve biyoteknolojide devrim niteliğinde yeniliklere kapı aralar. Fizik bilimi ise, elektriğin keşfi ve kullanımı gibi buluşlarla teknolojik devrimlere öncülük etmiştir. Elektrik enerjisinin günlük yaşamda kullanılabilir hale gelmesi, aydınlatma, ısınma ve iletişim gibi alanlarda devrim yaratmış ve yaşam kalitesini artırmıştır. Tüm bu temel bilimler, teknolojinin ilerlemesine ve mühendislik uygulamalarının gelişmesine zemin hazırlayarak, modern dünyamızın şekillenmesinde kritik rol oynar. 

Fizik bilimi, teknoloji ve insan refahı üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan bir temel bilim dalıdır. Fizik, doğanın temel yasalarını inceleyerek enerji, madde ve kuvvetler arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Bu temel bilgiler, elektriğin keşfi ve kullanımı gibi pek çok teknolojik buluşa öncülük etmiştir. Elektrik enerjisinin günlük yaşamda kullanılabilir hale gelmesi, aydınlatma, ısınma ve iletişim gibi alanlarda devrim yaratmış ve yaşam kalitesini artırmıştır. Ayrıca, fiziğin prensipleriyle geliştirilen modern tıp cihazları, teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirerek sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları, hastalıkların erken teşhisini mümkün kılarak insan ömrünü uzatmış ve yaşam kalitesini artırmıştır. Nano ölçekli malzemeler ve cihazlar ise, atom ve molekül düzeyindeki fiziksel etkileşimlerin anlaşılmasına  dayanarak tasarlanmakta ve bu sayede, daha verimli enerji depolama çözümleri, yüksek performanslı elektronik cihazlar ve tıbbi uygulamalarda kullanılabilecek ileri düzey materyaller geliştirilmektedir. 

Fizik mezunları, kanser tedavisinden iklim değişikliğiyle mücadeleye, oyunlardan robot bilimine, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinden biosensörlere ve yapay zekaya kadar ön saflarda yer almaktadır. Geleceğin şekillendirilmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında fizik bilimi ve fizikçiler kritik bir rol oynayarak teknoloji ve bilimin ilerlemesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bu noktadan hareketle YTÜ Fizik Lisans Eğitim Planı, fizik bölümünün niteliğini ve tercih edilebilirliğini sürdürülebilir şekilde arttıracak şekilde yeniden kurgulanmıştır. Bu bağlamda zorunlu alan derslerimize eklenen laboratuvar saatleri ile öğrencilerimize “yaşantılayarak öğrenme” imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, farklı alanlarda yeni mesleki seçmeli derslerin açılması suretiyle öğrencilerin seçecekleri bir alanda daha derinlemesine eğitim allamaları desteklenmiştir. Tüm bu iyileştirmelerin temel motivasyonu, mezunlarımızın eğitim dışında savunma, sağlık, enerji teknolojileri gibi pek çok alanda istihdamını sağlamak ve yetiştirdiğimiz fizikçilerin hayata değer katan bilimsel ve teknolojik buluşların temelini oluşturmasına katkı sağlamasıdır.

Bu bağlamda, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yükselişine Doğru Öncü Bir Adım: “YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli”nin anlatıldığı YTÜ Fen-Edbiyat Fakültesi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

https://fed.yildiz.edu.tr/duyurular/fen-edebiyat-fakultelerinin-yeniden-yukselisine-dogru-oncu-bir-adim-ytu-fef-temel

 

2024 Fizik lisans eğitim planı temelde iki geniş kapsamlı revizyon yapılmıştır. Bunlardan ilki eğitim planına Temel Bilgisayar Teknolojilerine Giriş, Yapay Zekaya Giriş, Sosyal Sorumluluk ve Adalet ve Kariyer Planlama ve Mesleki Etik zorunlu derslerinin eklenmiş olmasıdır. 

Bilgisayar teknolojileri, modern fizik araştırmalarında veri analizi, simülasyon ve modelleme gibi kritik işlevler için gereklidir. Bu derslerle, öğrencilere programlama dillerini ve yazılım araçlarını kullanarak karmaşık problemleri çözme yeteneği kazandırılması hedeflenmiştir. Öte yandan yapay zeka ise, büyük veri setlerini analiz etme ve yeni bilimsel keşifler yapma sürecinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Fizik öğrencilerinin, yapay zeka tekniklerini öğrenerek, makine öğrenimi ve veri madenciliği gibi alanlarda beceri kazanması amaçlanmış olup; bu sayede hem akademik araştırmalarda hem de endüstriyel uygulamalarda fizik lisans öğrencilerinin rekabet avantajı elde etmesi sağlanmak istenmiştir. Bu dersler, fizikçilerin disiplinler arası çalışmalarda etkin bir şekilde yer almasına ve geleceğin teknolojik yeniliklerine katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır. Öte yandan, fizik eğitim planına dahil edilmiş olan Sosyal Sorumluluk ve Adalet dersi ile Kariyer Planlama ve Mesleki Etik dersinin fizik lisans öğrencilerinin eğitimlerine çok yönlü faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Sosyal Sorumluluk ve Adalet dersi, öğrencilerimizin toplumun ihtiyaçlarını ve adalet kavramlarını anlamalarına yardımcı olurken, bilimsel çalışmaların toplumsal etkilerini değerlendirerek sorumlu bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Kariyer Planlama ve Mesleki Etik dersi ise, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine, profesyonel becerilerini geliştirmelerine ve mesleklerinde karşılaşabilecekleri etik sorunlara karşı doğru kararlar almalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu dersler, öğrencilerin hem bireysel kariyerlerinde hem de topluma katkı sağlama noktasında bilinçli ve etik değerlerle donatılmalarını amaçlamaktadır. Böylelikle, fizik lisans öğrencileri, bu dersler sayesinde hem bilimsel hem de sosyal açıdan sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişecek ve meslek hayatlarında daha bilinçli ve etik kararlar alarak topluma fayda sağlayacaklardır. 

2024 Fizik lisans eğitim planı yapılan ikinci kapsamlı revizyon ise zorunlu alan derslerinin içeriklerinin ve işleyişlerinin yeniden kurgulanması ile farklı alanlarda yeni mesleki seçmeli derslerin eğitim planına dahil edilmesidir. Yeni eklenen mesleki seçmeli derslerle ve mevcut mesleki seçmeli dersler dört ana fizik alt branşı altında kategorize edilerek sertifika programları oluşturulmuştur. 

2024 Fizik Lisans Eğitim Planının detayları için;

http://bologna2024.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=25&aid=10 

Sertifika Programları Hakkında Genel Bilgiler

Sertifika programları bir mezuniyet şartı değildir.

İsteyen her öğrenci herhangi bir önkoşul olmaksızın sertifika programlarından istediği birine devam edebilir.

Öğrencinin sertifika alabilmesi için Fizik Lisans programından mezun olması için MES-1 havuzundan alması gereken on dersten sekizini, seçtiği sertifikaya ilişkin olarak ilan edilen dersler arasından seçmesi ve bu derslerden başarılı olması gerekmektedir.

 

Kuramsal Fizik Sertifika Programı

Kuramsal Fizik sertifikası, öğrencilere Evrenin yapısının ve dinamiğinin anlaşılması için bir alt yapı sunmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenciler evrenin yapısını ve işleyişinin temel yasalarının araştırılmasını öğreneceklerdir. Ayrıca, teorik fiziğin, günümüz bilim ve teknolojisinin geliştirilmesinde nasıl kullanılacağının öğretilmesi de sertifikan programının diğer bir odağıdır. Sertifika kapsamında öğrenciler deneysel olarak test edilmesi güç veya teknolojik olarak mümkün olmayan olguların fiziği ile ilgili modelleri oluşturmayı öğreneceklerdir. Bununla birlikte öğrenciler, fiziğin başta matematik olmak üzere diğer temel bilimlerle ortak olan konularında da bilgi sahibi olacaklardır.

Kuramsal Fizik Sertifikası ve Sektör İlişkileri 

1.         Araştırma ve Akademik Kurumlar: Astrofizik, kozmoloji, plazma fiziği gibi konuları öğrenenler, üniversitelerde akademik araştırmacı veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, araştırma enstitüleri ve laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar yapabilirler.

2.         Uzay ve Havacılık Endüstrisi: Astrofizik, atmosfer fiziği gibi konuları öğrenenler, uzay ajanslarında (örneğin, NASA, ESA), havacılık şirketlerinde veya havacılık ve uzay araştırmaları yapan firmalarda çalışabilirler.

3.         Bilgisayar Modelleme ve Simülasyon: Fizikte sayısal çözümleme, kuantum hesaplamaya giriş gibi konuları öğrenenler, bilgisayar modelleme ve simülasyon alanında, özellikle fizikle ilgili karmaşık problemlerin çözümünde veya veri analizi ve görselleştirmesinde çalışabilirler.

4.         Enerji Sektörü: Plazma fiziği, kuantum hesaplamaya giriş gibi konuları öğrenenler, nükleer enerji santralleri, termal enerji üretim tesisleri veya füzyon enerjisi projelerinde çalışabilirler.

5.         Veri Analizi ve Yapay Zekâ: Fizikte matematik yöntemler 2, fizikte sayısal çözümleme gibi konuları öğrenenler, veri analizi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanlarında, özellikle büyük veri setlerinin analizi ve modellenmesinde çalışabilirler.

6.         Finans ve Risk Analizi: Matematiksel fizik, diferansiyel geometri gibi konuları öğrenenler, finansal sektörde veya sigorta şirketlerinde risk analizi, finansal modelleme ve türev ürünlerin fiyatlandırılması gibi alanlarda çalışabilirler.

Kuramsal Fizik Sertifikası Mesleki Seçmeli Ders Havuzu

FIZ3340

Astrofizik

FIZ3620

Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

FIZ3640

Özel Rölativite Teorisi

FIZ3650

Fizikte Matematik Yöntemler 2

FIZ4440

Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş

FIZ4540 

Atmosfer Fiziği

FIZ4110

Genel Rölativiteye Giriş

FIZ4610

Fizikte Sayısal Çözümleme

FIZ4640

Temel Tanecikler

FIZ4830

Kuantum Hesaplamaya Giriş

MAT4510

Lineer Operatörlere Giriş

MAT3151

Diferansiyel Geometri 1

MAT1811

Lineer Cebir 1

FIZ2134

Plazma Fiziği

MTM3671

Çizge Kuramı ve Algoritmalar

 

 

 

Nükleer Fizik ve Uygulamaları  Sertifika Programı

Nükleer Fizik ve Uygulamaları Sertifika Programı

Nükleer fizik sertifika programı, öğrencilere nükleer fizik ve nükleer teknolojiler alanında temel bilgiler kazandırarak, nükleer teknolojilerin kullanımındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sertifika programı nükleer ölçüm sistemleri, nükleer enerji üretimi, nükleer görüntüleme teknikleri, nükleer fiziğin sağlık ve çevre alanındaki uygulamaları, endüstriyel nükleer uygulamalar, radyasyondan korunma konularında etkin bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerine çekirdek fiziği, radyasyon ve nükleer teknolojiler gibi konularda uzmanlaşmanın yanı sıra, modern dedektör sistemleri ve nükleer spektroskopi gibi ileri teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmekte imkânlar sunan program, sağlık fiziği, biyofizik ve radyobiyoloji gibi disiplinler arası konularda da öğrencilere eğitim vermektedir.

 

Kuramsal Fizik Sertifikası ve Sektör İlişkileri 

 

 • Nükleer Enerji Santralleri ve Nükleer Mühendislik Firmaları: Nükleer radyasyonun algılanması ve ölçülmesi, nükleer veri toplanması ve değerlendirilmesi, nükleer teknolojiler, nötron ve reaktör fiziği gibi konuları öğrenenler, nükleer enerji santrallerinde, nükleer mühendislik firmalarında veya araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler.

 • Sağlık Sektörü: Sağlık fiziği, kanser biyolojisi, radyobiyolojiye giriş gibi konuları öğrenenler, radyasyon onkolojisi merkezlerinde, tıbbi görüntüleme cihazları üreten firmalarda veya hastanelerde çalışabilirler.

 • Endüstriyel Uygulamalar ve Güvenlik: Tahribatsız muayeneler, modern dedektör sistemleri gibi konuları öğrenenler, endüstriyel tesislerde güvenlik ve kalite kontrol uygulamalarında veya nükleer güvenlik alanında çalışabilirler.

 • Araştırma ve Geliştirme: Çekirdek fiziği 2, biyofizik, nükleer spektroskopi gibi konuları öğrenenler, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında veya akademik kurumlarda çalışabilirler.

 • Çevre ve Ekoloji: Radyasyon ve ekoloji gibi konuları öğrenenler, çevre danışmanlık firmalarında, çevresel izleme ve değerlendirme projelerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

 

 

Nükleer Fizik ve Uygulamaları Sertifikası Mesleki Seçmeli Ders Havuzu

FIZ4510

Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi 

FIZ4570

Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi 

FIZ4590

Sağlık Fiziği

FIZ4820

Çekirdek Fiziği 2

 FIZ4470

Biyofizik

FIZ4550 

X Işınları

MBG4492

Kanser Biyolojisi

MEM4522

Tahribatsız Muayeneler

FIZ1125

Radyobiyolojiye Giriş

FIZ1126

Radyasyon ve Ekoloji

FIZ1127

Nükleer Teknolojiler

FIZ1128

Nötron ve Reaktör Fiziği

FIZ1129

Nükleer Spektroskopi

FIZ1119

Modern Dedektör Sistemleri 

 

 

Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifika Programı

Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifika Programı öğrencileri güneş enerjisi, nanoteknoloji, süperiletkenlik, yarı iletken transistörler, lazer teknolojisi, manyetik depolama, sıvı kristaller, optik fiberler, nanoteknoloji ve daha birçok ilgi çekici konuyu kapsayan bir içerikle, yoğun madde dünyasının derinlikleriyle tanıştıracaktır. Pratik deneyimler ve laboratuvar çalışmaları ile katılımcıların yoğun madde fiziği konusunda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Program kapsamında edinilen teorik bilgi ve pratik beceriler, katılımcılara endüstri standartlarına uygun şekilde yoğun madde fiziği uygulamalarını öğrenme imkânı sunmaktadır. Ayrıca, programın içeriğinde yer alan güncel konular ve laboratuvar deneyimleri, öğrencilere sektördeki yenilikleri takip etme ve uygulama şansı verecektir.

 

Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifikası ve Sektör İlişkileri 

 

 • Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Sektörü: Güneş enerjisi, güneş pilleri, hidrojen enerjisi gibi konuları öğrenenler, güneş enerjisi şirketlerinde, yenilenebilir enerji projelerinde veya araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler.

 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji: Maddenin elektrik ve manyetik özelliklerine giriş, ince film fiziğine giriş, katıhal fiziği 2, nano malzemeler gibi konuları öğrenenler, malzeme bilimi araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında, nanoteknoloji şirketlerinde veya nanomateryal üreten firmalarda çalışabilirler.

 • Elektronik ve Optik Sektörü: Elektronik 2, optik gibi konuları öğrenenler, elektronik ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi, optik cihazların üretimi ve karakterizasyonu gibi alanlarda çalışabilirler.

 • Eğitim ve Akademik Araştırma: Bu dersleri alanlar, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca, araştırma laboratuvarlarında veya endüstriyel firmalarda eğitim materyalleri geliştirme ve eğitim programları düzenleme gibi görevlerde de çalışabilirler.

 

 

Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifikası Mesleki Seçmeli Ders Havuzu

FIZ1137   

Güneş Enerjisi

FIZ3270

Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş

FIZ3434

Nanoteknoloji 

FIZ3630

Güneş Pilleri

FIZ4450 

Süperiletkenliğe Giriş

FIZ4790

Sıvı Kristallerin Yapıları, Özellikleri ve Uygulamaları

FIZ4520

Hidrojen Enerjisi

FIZ4560

İnce Film Fiziğine Giriş

FIZ4690

Katıhal Fiziği 2

FIZ4810

Elektronik 2

FIZ3260

Optik 

MEM4911

Fonksiyonel Malzemeler

MEM4081

Nano Malzemeler

FIZ1130

Moleküler Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamalar

 

Yüksek Enerji Fiziği Sertifika Programı

Yüksek Enerji Fiziği Sertifika Programı, öğrencilere yüksek enerji fiziği, veri analizi, dedektör sistemleri ve yapay zekâ konularında kapsamlı bir eğitim sunmakla beraber, aynı zamanda teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, başarılı öğrenciler, yüksek enerji fiziği çalışma grubuna dâhil edilerek CERN ve benzeri uluslararası fizik laboratuvarlarında çalışma şansı yakalayabilirler. Sertifika programı kapsamında Yüksek Enerji Fiziği Temelleri, Gelişmiş Veri Analizi Teknikleri, Dedektör Sistemleri ve Uygulamaları ve Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi dersleri yer almaktadır. Sertifika programının diğer avantajları ise öğrencilerin kariyer olanaklarını genişletme ve global ağlar kurmalarına katkı sağlama üzerinedir. Akademik araştırmalardan endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan bu program, öğrencileri bilim ve teknolojinin en üst seviyelerinde etkin roller üstlenmeye hazırlamaktadır.

Yüksek Enerji Fiziği

 

Yüksek Enerji Fiziği Sertifikası ve Sektör İlişkileri 

 

 • Nükleer Enerji ve Sağlık Sektörü: Nükleer radyasyonun algılanması ve ölçülmesi, nükleer veri toplanması ve değerlendirilmesi gibi konuları öğrenenler, nükleer enerji santrallerinde, tıbbi görüntüleme cihazları üreten firmalarda, radyasyon onkolojisi merkezlerinde veya nükleer tıp alanında çalışabilirler.

 • Fizik Araştırma Laboratuvarları: Parçacık madde etkileşmesi, hızlandırıcıların medikal ve endüstriyel uygulamaları, hadron çarpıştırıcılarında deneysel fizik gibi konuları öğrenenler, araştırma laboratuvarlarında (örneğin, CERN gibi) fizik araştırmalarında çalışabilirler.

 • Veri Analizi ve Modelleme: İstatistik ve olasılık, istatistik ve simülasyon, Python ile istatistik uygulamaları gibi konuları öğrenenler, veri analizi, modelleme ve tahmin yapma konularında finans, sağlık, endüstri veya teknoloji şirketlerinde iş bulabilirler.

 • Uzay ve Astrofizik Sektörü: Kozmolojiye giriş, astroparçacık fiziği gibi konuları öğrenenler, uzay ajanslarında, gözlemevlerinde veya uzay araştırma şirketlerinde çalışabilirler.

 • Eğitim ve Akademik Araştırma: Bu dersleri alanlar, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca, derslerin teorik ve pratik bilgisini kullanarak, eğitim materyalleri geliştirebilirler.

 • Enerji ve Çevre Sektörü: Optimizasyon teknikleri, modern dedektör sistemleri gibi konuları öğrenenler, enerji verimliliği projelerinde veya çevresel izleme ve analiz projelerinde çalışabilirler.

 

 

Yüksek Enerji Fiziği Sertifikası MES Dersleri Havuzu

FIZ4640

Temel Tanecikler   

FIZ4510

Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi 

FIZ4570

Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi 

FIZ3640

Özel Rölativite Teorisi 

FIZ4110 

Genel Rölativiteye Giriş 

IST1990

Olasılık ve İstatistik

IST2092 

İstatistik ve Simülasyon

IST2122 

Python ile İstatistik Uygulamalar

MAT4280 

Optimizasyon Teknikleri

FIZ1113

Parçacık Madde Etkileşmesi 

FIZ1114

Hızlandırıcıların Medikal ve Endüstriyel Uygulamaları 

FIZ1115

Hadron Çarpıştırıcılarında Deneysel Fizik 

FIZ1116

Doğrusal ve Dairesel Hızlandırıcılar 

FIZ1117

Parçacık Fiziğinde Programlama 

FIZ1118

Standart Model ve Ötesi Fizik 

FIZ1119

Modern Dedektör Sistemleri 

FIZ1120

Yüksek enerji Fiziğinde Veri Analiz Yöntemleri 

FIZ1123

Kozmolojiye Giriş   

FIZ1124

Astroparçacık Fiziği

FIZ2133

Deneysel Fizik Metotları

FIZ2134

Plazma Fiziği

 

Puan tablosu

 

Puan sıra grafiği

 

 

Fizik bölümü mezunları aldıkları geniş spektrumlu eğitim sonucu, akademik yaşamı seçebildikleri gibi, çeşitli kamu kuruluşları, araştırma-geliştirme merkezleri, elektronik ve savunma sanayi alanında çalışan kuruluşlar, tıp merkezleri, resmi ve özel eğitim kuruluşları, bilgisayar firmaları, teknik cihazların satış ve servis şirketleri, bankalar, TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Aselsan, Roketsan gibi kurumlarda çalışabilmektedir.

2023 TÜİK verilerine göre YTÜ Fizik Bölümü mezunlarının istihdam oranı %74 ve ilk iş bulma süresi 14 aydır.

ERASMUS+ 

ERASMUS+ programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve öğrenci değişim programları, işbirliği projeleri ve hareketlilik fırsatları sunan bir eğitim ve gençlik programıdır. YTÜ Fizik lisans öğrencilerimiz, ERASMUS+ sayesinde Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde bir veya iki dönem boyunca eğitim görme fırsatı bulmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz farklı kültürler, eğitim sistemleri ve akademik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalarlar. Ayrıca, öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirerek uluslararası ağlar kurmakta ve küresel bakış açıları kazanmaktadır. 

YTÜ Fizik Bölümünün anlaşması olan yurtdışı üniversiteler University of Potsdam (Almanya), TU Dortmund University (Almanya), Johannes Kepler University (Avusturya), BRNO University of Technology (Çek Cumhuriyeti), The University of Santiago de Compostela (İspanya), Jean Monner Saint Etienne University (Fransa), Alexandru Ioan Cuza University (Romanya),  Degli Studi Dell’InSubria University (İtalya)’dır. 


FARABİ 

Detaylı bilgi için http://www.farabi.yildiz.edu.tr/MEVLANA

Detaylı bilgi için http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/

YTÜ KOOP Modeli geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir.

Çoğunlukla stajla karıştırılan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar.

metin, iş kartı, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu


KOOP Başvuru Şartları

 • Mezuniyet durumunda olmak
 • 7. yarıyılının sonuna kadar olan tüm derslerden F0  ile kalmamış olmak
 •  7. Yarıyıl sonu AGNO’nun en az 2.0 ve/veya üstü olması gerekir.
   

KOOP süreci 

 • KOOP yapmak isteyen öğrenci 2. yarıyılını tamamladıktan sonra (1. sınıfın sonunda) bölüm başkanlığına başvurur.
 • Ardından öğrenciler üstten derslerini alarak kendi KOOP dönemlerine hazırlık yaparlar.
 • KOOP dönemi geldiğinde öğrencinin başvuru sırasında tercih ettiği firmaya AGNO ve bölümce belirlenen kriterlere göre kontenjan kapsamında yerleştirilirler.


Detaylı bilgi için
https://fzk.yildiz.edu.tr/sites/fzk.yildiz.edu.tr/files/2024-02/koop-otomasyon-sistemi-kilavuz.pdf

Fizik bölümü için staj zorunlu olmamasına rağmen, öğrencilerimiz Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), üniversitelerin Medikal Fizik, Nükleer Tıp ve Biyofizik Bölümlerinde 20 iş günü staj yapmaktadırlar. Bunun sonucunda mezunlarımız staj yaptıkları kurumda çalışma imkânı bulmakta olup, önemli bir kısmı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde enerji, sağlık sektörü, insan kaynakları, malzeme alanlarında öncü firmalarda iş bulabilmektedir. 

Staj ile ilgili detaylı bilgi için 
https://fzk.yildiz.edu.tr/staj

 

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü on X: "📢Yeni🌟Parlayan Yıldızlar💫Aranıyor🔍 YTÜ Lisans Öğrencileri #ShiningStar🌟 Programı ile Yüksek Lisans Eğitimine Lisansta da Başlayabiliyor. Detaylar: https://t.co/hS1EAi9ehJ @YildizEdu # YTU #ShiningStar ...

YTÜ Fizik lisans öğrencileri Shining Star programı ile yüksek lisans eğitimlerine lisans eğitimleri sırasında başlayabiliyor.

Shining Star programı hakkında detaylı bilgi için 
https://fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/17/Shining-Star-Program%C4%B1/484

Fizik lisans öğrencileri 19.09.2022/06 tarih ve sayılı YTÜ Senatosu kararı uyarınca SAY puan türünde öğrenci kabul eden tüm programlara Çift Ana Dal yapmak üzere başvurabilirler. 

Fizik lisans öğrencileri 19.09.2022/06 tarih ve sayılı YTÜ Senatosu kararı uyarınca tüm YTÜ programlarına Yan Dal yapmak üzere başvurabilirler.

ÇAP ve Yan Dal başvuruları hakkında detaylı bilgi için 
https://fed.yildiz.edu.tr/cap-yan-dal-ve-gecisler 

YTÜ Fizik lisans öğrencileri, Fen-Edebiyat Fakültesince sunulan Formasyon Eğitimi olanağı sayesinde lisans eğitimleri sırasında öğretmenlik mesleğine giriş için gereken yeterlilikleri kazanmakta ve formasyon sertifikalarını alarak mezun olabilmektedir. Pedagojik formasyon dersleri, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, öğrenci değerlendirme teknikleri gibi konuları kapsar ve öğretmenlik pratiklerini içerebilir. 

Formasyon eğitimi hakkında detaylı bilgi için 
https://fed.yildiz.edu.tr/formasyon-egitimi

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN TRANSKRİPTE EK OLARAK YENİ BİR MEZUNİYET DOSYASI: “PORTFOLYO”

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca üniversite tarafından kabul edilerek listelenen iç ve dış paydaşların organize ettiği bilimsel, sosyal, kültürel, topluma yönelik faaliyetler ile üniversiteyi temsiliyeti bulunan proje, yarışma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve/veya ödülleri sistemli olarak kayıt altına alarak elde edilen kazanımları belgeleme imkânı sağlayan portfolyo dosyası hazırlanmaktadır. Böyle bir portfolyo dosyası mezunlarımızın yetkinliklerini kanıtlama anlamında iş başvurularında kendilerine güçlü bir referans sunmaktadır. Böylelikle mezunlarımızınKariyer Gelişimi ve Ağ Oluşturma potansiyellerini arttırmaktadır. 

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Portfolyo Uygulama Esasları hakkında detaylı bilgi için 

https://fed.yildiz.edu.tr/sites/fed.yildiz.edu.tr/files/2024-05/dd-104-ytufenedebiyatfakultesiportfolyouygulamaesaslari31.05.pdf