Ana içeriğe atla

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonları ve Görevleri

KOMİSYONLAR

 

Stratejik Planlama ve Kalite Değerlendirme Komisyonu

 • Başkan: Prof. Dr. Zeynep GÜVEN ÖZDEMİR
 • Üye 1: Pof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU
 • Üye 2: Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI
 • Üye 3:  Prof. Dr. Ayben KARASU UYSAL
 • Üye 4:  Doç. Dr. Mehmet KILIÇ
 • Üye 5:  Doç. Dr. Kenan KOÇ

Komisyon Görevleri :

 • Bölüm’ ün vizyon, misyon ve hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller.
 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ndan gelen hedef, faaliyetler ve performans göstergelerini değerlendirir ve Bölüm eğitim programını, ARGE çalışmalarını, araştırma ve laboratuvar altyapısını, Bölüm’ ün tanınırlığını ve etkinliğini geliştirmek için yeni hedefler, faaliyetler ve performans göstergeleri belirler.
 • Bölüm’ ün hedefleri doğrultusunda Kalite Faaliyet Planı’nın uygunluğunu denetler ve Süreç Performans İzleme Karnesi’ ni değerlendirir.
 • Her eğitim öğretim yılı akademik döneminin son haftası gerçekleştireceği toplantı ile Bölüm’ ün takip eden eğitim öğretim yılı stratejik planı belirlenir.
 • Bu komisyonun başkanı bölüm başkanı olur, üyeler başta bölüm başkan yardımcıları olmak üzere bölüm öğretim üye ve yardımcılarından seçilerek oluşturulur. 

 


 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 • Başkan:                                 Prof. Dr. M. Hikmet YÜKSELİCİ
 • Kalite Sorumlusu:             Doç. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL 
 • YÖKAK Sorumlusu:          Prof. Dr. Bora IŞILDAK, Prof. Dr. Deniz SUNAR ÇERÇİ
 • BOLOGNA Sorumlusu:    Doç. Dr. Nursel CAN
 • FEDEK Sorumlusu:            Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR
 • MÜDEK Sorumlusu:          Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE
 • Üye: Arş.Gör. Emre BEYAZAY

Komisyon Görevleri

 • BOLOGNA, FEDEK, TÜRKAK vb. kuruluşların bölüm ziyaretlerini organize eder ve değerlendirme takımına sunulacak dokümanların hazırlanmasını koordine eder.
 • Tüm komisyonların öz değerlendirme raporlarını dönemlik olarak toplar ve ilgili alt komisyon(lar)a iletir.
 • Her eğitim öğretim yılı akademik döneminde en az iki kez toplanır.

Kalite 

 • Bölüm eğitim programını, ARGE çalışmalarını, araştırma ve laboratuvar altyapısını, Bölüm’ ün tanınırlığını ve etkinliğini geliştirmek için Stratejik Planlama Komisyonu tarafından belirlenen hedeflerle uyumluluğunu inceler ve ilgili yılın bölüm Kalite Faaliyet Planı formunu ve Süreç Performans İzleme Karnesi’ ni YTÜ Kalite Koordinatörlüğü’ne iletmek üzere doldurur. Ayrıca bu çıktıları Stratejik Planlama Komisyonu ve tüm Bölüm öğretim elemanları ile paylaşır.
 • Kalite ve akreditasyonla ilgili ifade edilen süreçleri planlar ve raporları dosyalar.
 • İSO 9000, FEDEK ve BOLOGNA vb. çalışmalarıyla ilgili belgelemeleri gerçekleştirir.
 • Kalite ve akreditasyon çalışmalarıyla ilgili yapılan toplantıları organize eder ve toplantı tutanaklarını tutar.

YÖKAK 

 • Bölümün diğer komisyonlarını YÖKAK beklentileri doğrultusunda yönlendirir.
 • KİDR-(Kurum İçi Değerlendirme Raporu) ve KGBR-(Kurum Geri Bildirim Raporunu) ilgili raporlar için gerekli verileri ilgili komisyonlardan alarak bölüm için hazırlar. 
 • YÖKAK Performans Göstergeleri tablosunu, gerekli verileri ilgili komisyonlardan alarak yıllık olarak fizik bölümü içi hazırlar. 
 • Yıllık olarak YÖK Veri Girişleri tablosunu gerekli verileri ilgili komisyonlardan alarak yıllık olarak Fizik bölümü için hazırlar.

FEDEK

 • Bölümün diğer komisyonlarını FEDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirir.
 • FEDEK raporlarını hazırlar.
 • FEDEK değerlendirme süreçlerinde hazırlıkları Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile birlikte organize eder.
 • FEDEK değerlendiricilerinin yapacakları öğretim üyesi görüşmelerini, iç ve dış paydaş görüşmelerini, farklı seviyelerden öğrenci görüşmelerini ve mezun görüşmelerini düzenler. 
 • İç ve dış paydaş toplantılarının yılda gerektiği sayıda düzenlenmesini ve toplantının web sayfasında duyurulmasını sağlar. 
 • Fizik bölümü FEDEK web sayfası içeriğindeki güncellemeleri Bilişim ve İletişim Komisyonuna bildirerek, Fizik FEDEK web sayfasının güncel kalmasını sağlar.

BOLOGNA 

 • Bölümün diğer komisyonlarını BOLOGNA beklentileri doğrultusunda yönlendirir.
 • Fizik bölümü Bologna sayfasında derslerle ilgili yapılması gerekli güncellemeleri Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu tavsiyeleri doğrultusunda düzenler ve/veya düzenlenmesi için ilgili dersin koordinatörlerini bilgilendirir.
 • Fizik bölümü Bologna sayfasında derslerle ilgili yapılması gerekli güncellemeler varsa, ilgili değişikliklerin Bölüm Başkanlığı/Bölüm Akademik Kurulu onayı ile gerçekleştirir.

MÜDEK 

 • Ders/Sınav Programı Hazırlama Komisyonundan gelen MÜDEK bilgilerini FIZ1001/FIZ10002/FIZ1951 dersi veren tüm öğretim üyelerine ileterek, öğretim üyelerinin MÜDEK dosyalarını hazırlamalarına destek verir.

 


 

AR-GE Komisyonu

 • Başkan: Prof. Dr. Serap GÜNEŞ
 • Üye 1: Prof. Dr. Orhan ÖZDEMİR
 • Üye 2: Prof. Dr. Fedai İNANIR
 • Üye 3: Prof. Dr. Ayben KARASU UYSAL
 • Üye 4: Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ


 • Yurt içindeki/dışındaki üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile kurulabilecek işbirliği imkânlarını araştırır.
 • Bölümü ilgilendiren teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelecek vaat eden ARGE alanlarını tespit eder. 
 • Proje önerisi, bilimsel makale hazırlama ve bilimsel etik gibi konularda Bölüm öğretim üye ve yardımcılarını bilgilendirir. Bu konularda periyodik seminerler düzenler.
 • Dış paydaşların Ar-Ge çalışmalarına yönelik destek ve fonları tespit ederek, Bölüm çapında proje bilgilendirme toplantıları düzenler. 
 • Teknoparkla koordinasyon içerisinde çalışan öğretim elemanları aracılığıyla bölüm içinde bilgilendirme toplantıları yapar. 
 • Bölümde üretilen proje ve yayın, patent, kitap ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinin ilgili rapor döneminde envanterini hazırlar. 
 • Akademik dönem içindeki faaliyetlerini, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na bir rapor halinde sunar.
 • Düzenleyeceği seminer/toplantı takvimini Bilişim ve İletişim Komisyonuna bildirerek, Fizik web sayfasının “Etkinlikler” bölümünün güncel kalmasını sağlar.

 


 

Sürekli İyileştirme Komisyonu 

 • Başkan: Prof. Dr. Orhan İÇELLİ
 • Eğitim-Öğretim Geliştirme: Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR, Doç. Dr. Nursel CAN, Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR
 • Altyapı ve Laboratuvar Geliştirme: Doç. Dr. H. Birtan KAVANOZ, Doç. Dr. Murat ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Seçkin Dündar GÜNAY 
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Ayşe Evrim BULGURCUOĞLU 
 • Üye: Arş.Gör. Ozan TOKER

Kalite süreçleri kapsamında bölümün faaliyetlerini izler ve eksiklik ve yetersizlikleri tespit ederek ilgili komisyonlara bildirir.

Eğitim-Öğretim Geliştirme 

 • Lisans ve lisansüstü eğitim programlarındaki derslerin güncelliğini ve bilimsel gelişmeler ile uyumluluğunu denetler.
 • Ders içeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler, azaltılmaları konusunda BOLOGNA Komisyonuna önerilerde bulunur. 
 • Yeni ders açma süreçlerini öğretim üyelerine bildirir ve yeni ders önerilerini inceler.
 • Yeni öğretim planlarının oluşumunu organize eder.
 • Ders ön şartlarını günceller ve dersler arasındaki mantıksal akış diyagramlarını oluşturur.
 • Derslerde terminoloji ve notasyon birliğini sağlar.
 • Eğitim amaçları, program çıktıları, misyon ve vizyonu günceller ve/veya Stratejik Planlama ve Kalite Değerlendirme Komisyonuna gerekli iyileştirmeleri raporlar.
 • Program çıktılarının zorunlu derslere dağıtımını yapar ve ders içeriklerinin güncellenmesini sağlar.
 • Dönem sonlarında dönem içinde açılan her ders (tüm gruplar ayrı ayrı olacak şekilde) için öğretim üyelerinin hazırlayacağı ders dosyalarını bilgisayar ortamında (CD veya e-posta ile) toplar, öğrenci anketlerini de dikkate alarak eğitsel hedeflere uygunluğunu değerlendirir.
 • Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Komisyonu ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu’ndan gelen dış paydaşlar anket değerlendirme raporuna göre eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na (BOLOGNA-FEDEK) sunar.


Altyapı ve Laboratuvar Geliştirme

 • Eğitimin verildiği derslikler, laboratuvarlar ve diğer mekânların fiziksel uygunluğunu ve mevcut donanımın çalışma durumunu her dönem sonunda kontrol eder ve ihtiyaçları belirler.
 • Bölüm eğitim/araştırma laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların envanterini çıkararak bölüm öğretim elemanlarının bilgisine sunar. 
 • Laboratuvarlardaki ortamın uygunluğunu, kullanılan teçhizatın işlerliğini kontrol eder, laboratuvar sorumluları ile irtibata geçerek ihtiyaçlarını belirler. 
 • Laboratuvarların gelişme planlamalarını yapar ve fiziksel altyapı ve donanım için finansman gereksinimi belirler. 
 • ARGE laboratuvarlarının ve teçhizatın ortak kullanılması için gerekli çalışmaları yapar ve paylaşım çizelgelerini organize eder. 
 • Laboratuvarlarda iş ve eğitim kazalarını en aza indirebilmek için gerekli güvenlik amaçlı önlemlerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını, düzenlemelerin yapılmasını ve gerekli görülen yerlere uyarı levhalarının asılmasını sağlar. 
 • Akademik dönem içindeki faaliyetlerini, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na ne ve Stratejik Planlama ve Kalite Değerlendirme Komisyonu’ na bir rapor halinde sunar.

 


 

Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci Değişim Programları Komisyonu

 • Başkan: Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN
 • Uluslararası İlişkiler:  Prof. Dr. Kutsal BOZKURT, Prof. Dr. Salim ÇERÇİ 
 • Erasmus Programı: Prof. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
 • Farabi ve Mevlana Programı: Prof. Dr. Yusuf YERLİ

Yurt dışındaki üniversiteler, ARGE kurumları ve sanayi ile proje, vs. işbirliği imkânlarını araştırır.

Erasmus Programı 

 • Üniversite ERASMUS Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışarak, Bölüm’ deki lisans ve lisansüstü süreçlerde Erasmus programlarının yürütülmesini sağlar. 
 • Yurt dışındaki ilgili bölümlerle ERASMUS programı çerçevesinde ikili anlaşmalar düzenler.
 • Erasmus intibakları için gerekli belgeleri İntibak, Kurum İçi/Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Yan Dal, Çift Anadal, Af Komisyonuna sağlar
 • Staj Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışarak ERASMUS staj programının yürütülmesini sağlar.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar.

Farabi ve Mevlana Programı

 • Üniversite FARABİ ve MEVLANA Değişim Programı Koordinatörlükleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, Bölüm’ deki FARABİ ve MEVLANA Değişim Programları’ nın yürütülmesini sağlar.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar.
   

 

İntibak, Kurum İçi/Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Yan Dal, Çift Anadal, Af Komisyonu

 • Başkan: Prof. Dr. Orhan ÖZDEMİR
 • Lisans İntibak: Prof. Dr. Devrim YAZICI
 • Lisansüstü İntibak: Prof. Dr. Reyhan KAYA
 • Çift Anadal/Yan Dal: Prof. Dr. Tuncer KAYA, Doç. Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU
 • KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ, KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ, MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ: Prof. Dr. Nimet YILMAZ CANLI, Prof. Dr. Zeynep GÜVEN ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üye. Mehmet YILMAZ, 
 • Üye 1: Arş. Gör. Dr. Altan BOZDOĞAN
 • Yatay geçiş, dikey geçiş, yan dal, çift ana dal ve ders muafiyetleriyle ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturur.
 • Çift ana dal uygulamasında programlar arasında bölüm başkanlıklarınca onaylanarak ilan edilecek protokollerin oluşturulmasını sağlar. Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş, dikey geçiş, yan dal, çift ana dal yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler.
 • Öğrencilerin daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğrenim kurumunda geçtiği derslerin bölümümüzdeki eşdeğerlerini belirler ve intibakları uygun görülen derslerin not dönüşümlerini yapar.
 • Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili dosyaları inceler.
 • Afla gelen öğrencilerin intibaklarını yapar.

 


 

Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Komisyonu

 • Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Macide CANTÜRK RODOP
 • Staj: Doç. Dr. Kenan KOÇ
 • KOOP: Doç. Dr. Cenk DENKTAŞ
 • USP (Kariyer Kapısı): Arş. Gör. Dr. Pelin KAVAK 
 • Üye : Arş. Gör. Vildan YILMAZ

 • Bölümün öğrencilerine staj olanaklarının arttırılması için kamu ve endüstriyel kuruluşlar ile iletişim içinde bulunup stajyer öğrenci kontenjanları ve staj olanakları ile ilgili bilgileri toplar. 
 • Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder ve staj başlangıç evraklarını onaylar.
 • Staj defterlerini değerlendirir.
 • Dış paydaşlara (mezunlar ve işverenler) yönelik anketlerin yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilerek memnuniyet yüzdesini belirler.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na ve Sürekli İyileştirme Komisyonu’ na sunar.

 


 

Ders/Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

 • Başkan: Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI
 • Bölüm Ders/Sınav Programı: Arş. Gör. Ayşe Nur ŞAHİN 
 • Temel Dersler Ders/Sınav Programı: Arş. Gör. Mesut KAVAL, Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE

 • Lisans ve lisansüstü programları için ilgili eğitim öğretim yılı ders/sınav programlarını hazırlar ve uygun derslikleri belirler. 
 • Sınav gözetmenlerinin görevlendirilmesinden sorumludur. 
 • FIZ1001 / FIZ1002 / FIZ1951 derslerinin sınav organizasyonundan sorumludur.
 • FIZ1001 / FIZ1002 / FIZ1951 derslerinin ders ve laboratuvar programını hazırlar, dersliklerini belirler, sınavları organize eder ve değerlendirme sonuçlarını oluşturur. 
 • Hazırlanan programların bölüm web sitesinden ilanını yapar.
 • Açılan dersler ile ilgili verileri her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar
   
   

 

Lisansüstü Komisyonu

 • Koordinatör: Prof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU
 • Üye 1: Prof. Dr. Kutsal BOZKURT
 • Üye 2: Prof. Dr. Kemal ÖZDOĞAN 
 • Üye 3: Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR
 • Üye 4: Prof. Dr. Zeynep GÜVEN ÖZDEMİR
 • Üye 5: Doç. Dr. Zehra CAN

 • YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün her akademik dönemde ilan ettiği lisansüstü giriş sınav takvimine göre sınavları Bölüm Başkanlığı ile koordine bir şekilde planlar.
 • Lisansüstü giriş sınav yerlerini girecek aday sayına uygun olarak belirler,  sınav sorularını kurulan komisyonla birlikte hazırlar, sınavı gerçekleştirir, sonuçları Fizik Bölüm Başkanlığına iletilmesini sağlar.

   

 

Bitirme Çalışması Komisyonu 

 • Başkan: Prof. Dr. Zeynel YALÇIN
 • Üye 1: Doç. Dr. Zehra CAN
 • Üye 2: Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KARABUL
 • Üye 3: Arş. Gör. Mesut KAVAL

 • Bitirme çalışması poster sunum programının hazırlanmasını gerçekleştirir ve bitirme çalışması poster sunumlarının duyurularını yapar. 
 • Bitirme çalışması poster sunumlarını tüm Bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarının sosyal/akademik paylaşımda bulunabileceği şekilde düzenlenmesini sağlar. 
 • Bitirme çalışmalarından yazılan tezin yazım kurallarını belirler ve hazırlanan tezlerin formata uygunluğunu denetler.
 • Bölüm’de tamamlanan bitirme çalışmalarına ait poster sunumlarının pdf formatında bilgisayar ortamında arşivlenmesini sağlar ve poster sunumlarının her dönem için toplu bir dosyasını pdf formatında FEDEK komisyonuna iletir. 
 • Bölüm’ de tamamlanan bitirme çalışmalarından yazılan bitirme tezlerinin bilgisayar ortamında arşivlenmesini ve tamamlanan tezlere yönelik ilgili bilgilerin (Öğrenci ismi, tez adı, yıl, danışman ismi gibi) envanterinin çıkararak web ortamından duyurulmasını sağlar. 
 • Bölüm öğretim üyelerinin istek/önerilerini göz önünde bulundurarak, bu sürecin iyileştirilmesi için önerilerini Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na bir rapor halinde sunar. 
   

 

Bilişim ve İletişim Komisyonu

 • Başkan: Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI
 • Web: Arş. Gör. Dr. M. Kıyami ERDİM
 • Sosyal Medya: Arş. Gör. Ayşe Nur ŞAHİN
 • Canva(Görsel Tasarım): Arş. Gör. Dr. Pelin KAVAK

 • Bölüm web sayfasını düzenler ve bölüm ile ilgili tüm duyuruların bölüm web sayfasından yapılmasını sağlar. 
 • Sosyal medyayı düzenler.
 • Sosyal medyada duyuru ve içerik yayınlar.
 • Diğer komisyonlardan gelen duyuruları, form ve envanter bilgilerini bölüm web sayfasında duyurur. 
 • Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Komisyonu ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu tarafından iletilen dış paydaşların kurumsal web sayfalarına bölüm web sayfasında link verir. 
 • Akademik dergi makalesi ve kitap yayınlayan, ödül alan, kurum dışı projesi kabul edilen, patent alan, COST aksiyonuna kabul alan öğretim elemanlarının bölüm web sayfasında duyurulmasını sağlar. 

 


 

Bölüm Tanıtım, Kayıt ve Mezuniyet Komisyonu

 • Başkan: Doç. Dr. Arzu ÇİLLİ
 • Tanıtım: Prof. Dr. Zeynep GÜVEN ÖZDEMİR
 • Tanıtım Üye 1: Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ
 • Tanıtım Üye 1: Arş. Gör. Dr. M. Kıyami ERDİM
 • Kayıt : Doç. Dr. Baki AKSAKAL
 • Kayıt Üye 1: Arş.Gör.Dr. Altan BOZDOĞAN
 • Kayıt Üye 2: Öğr. Gör. Özgür AVCI
 • Mezuniyet: Doç. Dr. Önder YARGI
 • Mezuniyet Üye 1: Arş.Gör. Dr. Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN
 • Mezuniyet Üye 2: Arş. Gör. Emre BEYAZAY

 • Üniversite bölüm tercihi yapacak öğrencilere yönelik düzenlenen Tanıtım Günleri’nde görev alır. 
 • Bölüme yeni kayıt olacak lisans öğrencilerinin kayıt işlemlerini yapar. 
 • Her akademik yılbaşında organize edilen, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik alıştırma toplantılarını düzenler. 
 • Akademik yılsonunda fakülte mezuniyet töreni için talep edilen çalışmaları yapar.
 • Mezun öğrencilerin bilgilerini (Linkedin hesaplarını), Mezunlarla İlişkiler Komisyon, Bilişim ve İletişim Komisyon’ larına iletir.
 • Bölüm tanıtım kitapçığını hazırlar ve bu kitapçığı akademik süreç içerisinde günceller. 
 • Bölümü ziyarete gelen heyetlere yönelik, bölüm eğitim ve araştırma olanaklarının tanıtıldığı etkinliklerde görev alır. 
 • Bölüm tanıtım, kayıt ve mezuniyet ile ilgili etkinliklerin Bölüm internet sayfası üzerinden duyurulmasını sağlar.
 • Bölüme yeni katılan akademik/idari personele alıştırma düzenlenmesini ve alıştırma anketlerinin doldurulmasını sağlar. 
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar. 

Öğrenci İlişkileri Komisyonu 

 • Başkan: Prof. Dr. Merih SERİN
 • 1. Sınıf: Doç. Dr. Ayşe DURUSOY
 • 2. Sınıf: Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ
 • 3. Sınıf: Prof. Dr. Çiğdem NUHOĞLU 
 • 4. Sınıf: Doç. Dr. Fatma Pınar CHOI
 • Üye 1: Arş. Gör. Dr. Ayşe Evrim BULGURCUOĞLU 
 • Üye 2: Arş. Gör. Ozan TOKER

 • Yılda en az bir kez olmak ve her sınıfa ayrı ayrı uygulamak üzere memnuniyet anketi yapar ve sonuçları Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na raporlar.
 • Öğrenci ve araştırma görevlisi temsilcisi seçimlerini yapar.
 • Öğrenci kulüpleriyle koordinasyon sağlar.
 • Dönem başlarında danışman - öğrenci toplantılarının yapılmasını ve toplantıyla ilgili tutanak hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin istatistiklerini tutar ve raporlar (öğrenci puanları, yüzdelik dilimleri, kazanan öğrenci sayıları, bunların yıllara göre değişimi, mezun olan öğrenci sayıları, vb.).
 • Öğrenci temsilcileri, sınıf temsilcileri ve/veya öğrencilerle toplantılar yaparak ders içi ve ders dışı problemlerini tespit edip çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar.
   

 

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu 

 • Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Macide CANTÜRK RODOP
 • Üye 1: Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN
 • Üye 2: Arş. Gör. Dr. Neslihan AYARCI KURUOĞLU
 • Üye 3: Öğr. Gör. Sinem NİLİSAZ

 • Mezun öğrenci veri tabanını oluşturur.
 • Mezun öğrenci anketlerini yapar ve raporlar.
 • Mezun öğrenci ve işveren anketlerini yapar ve raporlar.
 • Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarır; rehberlik ve motivasyon sağlar.
 • Mezunlar Koordinatörlüğü ve Mezunlar Derneği ile iletişim içinde bulunur, faaliyetlerini duyurur, faaliyetlerine katılır ve gerekirse çalışmalarından faydalanır.
 • Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Komisyonu ile mezun/işverenlerin iletişimini koordine eder.

 


 

Arşiv Komisyonu 

 • Başkan: Doç. Dr. Murat ÇALIŞKAN
 • Üye 1: Arş. Gör. Vildan YILMAZ

Dönem bitiminde, OBS’ ye not girişlerinin son gününden 3 iş günü sonra, Fizik Lisans/Lisansüstü programındaki derslere ait arşivlenmesi gerekli evrakları () bölüm öğretim üyelerinden imza karşılığı tutanakla teslim alır ve emniyetli bir şekilde saklanmasını sağlar.
 


 

Portfolyo Başvuru Değerlendirme Komisyonu (Kaynak: 02.04.2024/E-96187715-010.07.02-BABBFCF3 rektörlük yazısı)

 • Başkan: Doç. Dr. Fatma Pınar CHOI
 • Üye 1: Öğr. Gör. Sinem NİLİSAZ
 • Üye 2: Öğr. Gör. Özgür AVCI

 • Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları süre içerisinde üniversite tarafından belirlenmiş ölçütlerde gerçekleştirdikleri ders dışı sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını ve belgelendirmesini sağlamak.
 • Portfolyo oluşturulması sürecinde “Öğrenci kulübü yönetim ve denetim kurulu görevleri” ile “Öğrenci kulübü üyelikleri” bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak çekilecektir. Bu başlıklar haricinde yapılan ders dışı faaliyetlerin “Portfolyo”da görülebilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kanıtlayıcı belgelerle birlikte öğrenci başvuruları almak ve değerlendirmek
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PORTFOLYO YÖNERGESİ 7. Maddesi kapsamındaki faaliyetler sonucunda hazırladığı raporları her dönem sonunda Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’ na sunar ve hazırlanan raporun bölüm web sitesinden ilanını yapar.

 


 

Akademik Teşvik Komisyonu

 • YÖK tarafından belirlenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Madde 5’de yer alan Akademik Teşvik Başvurusu Ön İnceleme Heyeti İçin belirlenen görevlerden sorumludur.
 • Bu komisyonun üyeleri her yıl, bir önceki yıl en yüksek Akademik Teşvik Puanına sahip öğretim üyelerinden seçilir.